NPM修改镜像源为最新淘宝镜像

NPM修改镜像源为淘宝镜像默认的npm镜像地址在国外,有时网络波动,倒是依赖无法加载临时引用npm install --registry=https://registry.npmmirror.com/全局修改npm config set registry https://registry.npmmi

查看全文