NPM修改镜像源为最新淘宝镜像

NPM修改镜像源为最新淘宝镜像

Copyright: 采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可

Links: /archives/npm-xiu-gai-jing-xiang-yuan-wei-zui-xin-tao-bao-jing-xiang